ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ และ การจัดการ ด้านการสอน การจัดตารางการผลิต การวางแผนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข