ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ