ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข