ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุศาสตร์พืช เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์