ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
IT สารสนเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กนิฐา  แสงกระจ่าง