อาจารย์ศรีเสด็จ กองแกน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การลงพื้นที่, เก็บข้อมูล,ติดต่อประสานงาน, การจัดทำเอกสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศรีเสด็จ  กองแกน