นางสาวพรพิมล กาบบัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพรพิมล กาบบัว