นายปรเมศวร์ สรรพศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปรเมศวร์ สรรพศรี