นายธนภัทร กันทาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี การเงิน ธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนภัทร กันทาวงศ์