นางสาวณัฐชยา ปันทกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐชยา ปันทกา