นายทะเนตร อุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการหมัก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทะเนตร อุฤทธิ์