นายชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร