อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช