อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบฐานข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Internet of things

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองคำ