อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น