อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ การบริหารจัดการภาครัฐ ธรรมาภิบาล/การประเมิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ