นางสาววิเชิด ทวีกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์การเมืองชนบทไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิเชิด ทวีกุล