ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์  อยู่เย็น