อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย