นายทัศนันท์ จันทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทัศนันท์ จันทร