อาจารย์สุนีย์ กันแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างเสริมสุขภาพ,พฤติกรรมสุขภาพ,สุขภาพทางเลือก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุนีย์ กันแจ่ม