นายณภัทร วุฒธะพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณภัทร วุฒธะพันธ์