อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย