นายบรรจง เชื้อเมืองพาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
STEM education,Qualitative research,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบรรจง เชื้อเมืองพาน