อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัดผลวิจัยทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรพิมล  อ่อนศรี