นางสาวชัยเนตร ชนกคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชัยเนตร ชนกคุณ