อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา