อาจารย์ภัททราวรดา วิไลลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภัททราวรดา วิไลลอย