อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data Anaysis

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก