นางไพจิตร สุขสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางไพจิตร สุขสมบูรณ์