อาจารย์สุวิมล ทองแกมแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 การทำมาตรฐานสมุนไพรpharmacognostic specification , แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุวิมล ทองแกมแก้ว