ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Process Improvements วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์