อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Biomass energy, Biohydrogen/anaerobic digestion

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี