อาจารย์จารุวรรณ เลียวฤวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย,การจัดกิจกรรมนักเรียน,การผลิตสื่อการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จารุวรรณ เลียวฤวรรณ์