ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารสัตว์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  ไวยบท