อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล