นายศุภกร ประทุมถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภกร ประทุมถิ่น