ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : adun99@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านโลหะวิทยา - ด้านเครื่องมือกล - ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ Optimization ในคอมพิวเตอร์ - ด้านการใช้ระบบคลื่นความถี่ วิทยุ (RFID) - ด้านการผลิตหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม และการควบคุม - ด้านการเขียนแผนธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์