นายภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Educational Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์