นางสาวจันจิราภรณ์ จันต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจันจิราภรณ์ จันต๊ะ