นายพงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร