ดร.สายฝน แสนใจพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สายฝน แสนใจพรม