ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ