อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พยาบาล, สาธารณะสุขชุมชน, เวชปฏิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา