นายจิรเดชา วันชูเพลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจิรเดชา วันชูเพลา