ดร.สุพรรษา น้อยนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุพรรษา น้อยนคร