อาจารย์พลากร ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา (ลีลาส,แอโรบิค)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พลากร  ชาญณรงค์