นางชนิกา พรหมมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การใช้ภาษาไทยสำหรับงานราชการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางชนิกา พรหมมาศ