อาจารย์พริมาดา บัวหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พริมาดา บัวหลวง