นางสาวรติรส ก้อนเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรติรส ก้อนเงิน